torpalbaner

STACJA CZYNNA:

Poniedziałek - Piątek:
7:00 - 20:00

Sobota:
8:00 - 14:00

W celu umówienia wizyty
w innych godzinach prosimy
o wcześniejszy kontakt

CENNIK

Ceny za badania techniczne są cenami urzędowymi, regulowanymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
29 września 2004 roku. Możecie Państwo zapoznać się z nimi poniżej lub pobierąc plik PDF.

torpal2

 

OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE

CENA

1.

Motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

2.

Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4t m.w. 1)

98,00

3.

Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5t do 16t d.m.c.

153,00

4.

Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00

5.

Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00

6.

Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t d.m.c.

40,00

7.

Przyczepa ciężarowa rolnicza pow. 1,5t do 6t d.m.c.

50,00

8.

Przyczepa ciężarowa rolnicza pow. 6t d.m.c.

70,00

9.

Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t d.m.c

78,00

10.

Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna pow. 3,5t do 16t d.m.c

163,00

11.

Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t d.m.c.

177,00

12.

Pojazd przystosowany do zasilania gazem ( za badanie specjalistyczne)

63,00

13.

Motorower

50,00

14.

Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00

PONOWNE SPRAWDZENIE MECHANIZMÓW I ZESPOŁÓW W POJEŹDZIE, W KTÓRYM STWIERDZONO USTERKI W TRAKCIE BADAŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE

15.

Skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

16.

Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

17.

Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

18.

Toksyczności spalin

14,00

19.

Poziomu hałasu

20,00

20.

Geometrii kół jednej osi

36,00

21.

Działania amortyzatorów jednej osi

14,00

22.

Wszystkich innych usterek łącznie

20,00

DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ ORGAN KONTROLI RUCHU DROGOWEGO W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

23.

Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

20,00

24.

Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

25.

Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ STAROSTĘ W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

26.

Co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych. 3)

20,00

27.

Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

POZOSTAŁE DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDU

28.

Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za war. dod.)

42,00

29.

Który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

30.

Który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

31.

Autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00

32.

Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego ( za warunki dodatkowe )

48,00

33.

W którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00

34.

O którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

50,00

35.

Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji.

60,00

36.

Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska.

94,00

37.

Pojazd, w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

94,00

38.

Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

50,00

39.

Pojazd, dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.

120,00

SPRAWDZENIE SPEŁNIANIA DODATKOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA NIEKTÓRYCH POJAZDÓW ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI PRZEPROWADZANE W STACJACH KONTROLI POJAZDÓW

40.

Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy. 1)

35,00

41.

Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)

21,00

42.

Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób. 4)

48,00

43.

Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej. 2)

41,00

44.

Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego. 4)

41,00

45.

Wykonanie numeru nadwozia

49,00

46.

Wykonanie numeru silnika

49,00

47.

Wykonanie tabliczki i jej zamocowanie

36,00

48.

Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00

49.

Pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.5)

255,00OBJAŚNIENIA:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp 51.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 36 i 39 tabeli, byłaby większa od opłaty za okresowe badania techniczne ( lp. 1-16 tabeli ) pobiera się opłatę określoną lp. 1-16 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Nr 2261
z dnia 29 września 2004 roku. (Dz. U. 223 z dnia 14 października 2004 r.)


UWAGA:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.